Masz pytania zadzwoń: call+48 608 198 383

Polityka prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

SICODERS LTD (dalej „shopeen.pl”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że shopeen.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez shopeen.pl, skontaktuj się z shopeen.pl (link do formularza kontaktowego znajduje się w części IX tego dokumentu). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych na platformie GO2CART. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez shopeen.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.shopeen.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług shopeen.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez Ciebie z GO2CART, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu GO2CART.

Klikając w linki zamieszczone na platformie GO2CART lub aplikacji mobilnej możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż shopeen.pl i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez shopeen.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług shopeen.pl.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny. W przypadku logowania się do shopeen.pl za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi shopeen.pl nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, shopeen.pl w ramach platformy GO2CART pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.

Transakcje: shopeen.pl w ramach platformy GO2CART może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości, dokonywanie płatności za usługi świadczone przez shopeen.pl w ramach platformy GO2CART.

Obsługa Użytkownika: shopeen.pl w ramach platformy GO2CART, może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, shopeen.pl będzie także uprawniona do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania) innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

Formularz kontaktowy: shopeen.pl w ramach platformy GO2CART może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z shopeen.pl za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach platformy GO2CART. Dane te są niezbędne do umożliwienia shopeen.pl kontaktu z Użytkownikami. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują shopeen.pl przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, shopeen.pl jest uprawniona do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów.

Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes shopeen.pl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), shopeen.pl jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do platformy GO2CART), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej GO2CART lub usług podmiotów zewnętrznych.

Uzupełnianie pozyskanych danych: shopeen.pl jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Użytkownik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w GO2CART, shopeen.pl zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty shopeen.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do shopeen.pl jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.

Konkursy: Od czasu do czasu w GO2CART organizowane są konkursy. Dane osobowe Użytkowników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez shopeen.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Akcje promocyjne: Okazjonalnie w GO2CART organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez shopeen.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, shopeen.pl może gromadzić w ramach usług platformy GO2CART dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Aplikacja mobilna GO2CART używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane Użytkownika pochodzące od operatora zewnętrznej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

shopeen.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w GO2CART w następujących celach:

 • zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 • zakładanie i zarządzanie Kontem lub Kontami Użytkownika;
 • umożliwienie pełnego korzystania z platformy GO2CART, w tym dokonywania transakcji na platformie GO2CART;
 • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • przeprowadzanie badań i analiz platformy GO2CART między innymi pod kątem funkcjonowania platformy, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu GO2CART oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług platformy GO2CART, towarów Sklepu GO2CART lub usług bądź towarów osób trzecich;
 • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych, wykonania płatności prowizji z tytułu transakcji na platformie GO2CART lub za sprzedane towary w Sklepie GO2CART;
 • statystycznych;
 • archizacyjnych;
 • zapewnienie rozliczalności.

shopeen.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na platformie GO2CART danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem shopeen.pl, shopeen.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez shopeen.pl. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.

shopeen.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • shopeen.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby shopeen.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 • shopeen.pl może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym GO2CART w walce z oszustwami i nadużyciami w GO2CART, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu GO2CART;

W ramach przyjętej Polityki Prywatności shopeen.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach GO2CART.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie shopeen.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników platformy nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu GO2CART może ujawnić Google Inc. Twój adres IP.

shopeen.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez GO2CART lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Sprzedający, do których ma zastosowanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych, po uzyskaniu od shopeen.pl danych osobowych Kupujących, są zobowiązani spełnić wobec Kupujących wszelkie obowiązki wynikające z tego rozporządzenia i innych przepisów prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień Rozporządzenia.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

Użytkownik, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcją jak usunąć z nich pliki cookies:

Chrome | Firefox | Safari | Edge | Internet Explorer | Opera

Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi na platformie GO2CART, w tym Google Adwords, umożliwiają Użytkownikom dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika.

Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez shopeen.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z shopeen.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez shopeen.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności shopeen.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 14 ust 2 Regulaminu GO2CART stosuje się odpowiednio.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://shopeen.pl/kontakt po wybraniu stosownego tematu korespondencji w formularzu kontaktowym.

keyboard_arrow_up